Makten i Slow River

Borgmästaren

 • Väljs på fyra år. För att få rösta ska man vara bosatt i Slow River och vara läskunnig.
 • Väljs på fyra år. För att få rösta ska man vara bosatt i Slow River och vara läskunnig.
 • Kan avsättas genom:
  o   Att dö
  o   Att avgå
  o   Ett beslut från Guvernören
  o   En absolut majoritet av medlemmarna i rådet
  o   Nyval
  o   Tillfälligt avstängas av County Sheriffen
 • Utser sheriffen och anställer andra personer som kan behövas i stan. 
 • Ser till att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare
 • Är den som har i uppgift att exekvera beslut från delstatssenaten
 • Har rätt att fatta egna exekutiva beslut men måste få stöd av rådet för att lagarna ska gälla  

Borgmästaren ska också rapportera stadens finansiella situation samt kunna uppvisa en taxeringslista över stadens näringsidkare och vilka summor som ska erläggas. Om borgmästaren inte sköter dessa åligganden kan denne bli fråntagen sitt ämbete och om borgmästaren berikat sig själv på stadens bekostnad kan det även bli fråga om böter eller fängelse.

Rådet

 • Är de som stiftar lagar som gäller i Slow River
 • Utser Domare och  åklagare
 • Består av minst 2 upp till 5 rådsmedlemmar som var och en erhåller kompensation för sitt arbete.
 • Borgmästaren är normalt inte medlem i Rådet, men kallas till rådsmötet ifall antalet tillgängliga medlemmar är jämna i antalet
 • Rådet sammanträder direkt efter gudstjänst i kyrkan.
 • Varje rådsmöte börjar med att en ordförande väljs. Ifall borgmästaren deltar blir denne automatiskt ordförande.
 • Ifall rådet ej kan enas har borgmästaren utslagsröst.
 • Ett rådsmöte får inte ta längre tid än en timme. Ifall inget beslut kan tas i en fråga bordläggs frågan till nästa möte.
 • För att bli medlem i rådet krävs minst 9 skriftliga röster från röstberättigade i Slow River. 
 • Ifall en person vill bli medlem i rådet, men rådet är ”fullt” anmäler denne detta till borgmästaren. Denna person måste då ha fler underskrifter än den som har minst antal av de sittande. När tillräckligt med namn samlats in blir den personen direkt medlem i rådet och den med minst antal röster utesluts.
 • Skulle någon förlora en röst och därmed inte ha nog med röster för att få sitta i rådet, blir man av med sin plats i rådet. 
 • Alla har rätt att när som helst ändra vem man stödjer ska sitta i rådet. Man för bara stödja en person i rådet åt gången.

Domare och åklagare

 • Kan när som helst avsättas av rådet (majoritetsbeslut)

Under lajvet:

Rådsmedlemmar tillsätts fortlöpande av borgmästaren genom att en spelare kan påvisa ett stöd av tillräckligt med medborgare. När rådet har tillräckligt många medlemmar presenteras medlemmarna i rådet. Därefter presenteras nya medlemmar i rådet tills rådet är fullt.

Vem gör vad?

Vad är borgmästarens uppgift?

 • Utse sheriffen och anställa andra personer som kan behövas. 
 • Exekvera beslut från delstatssenaten
 • Har rätt att fatta egna exekutiva beslut men måste få stöd av rådet för att lagarna ska gälla
 • Kan ha en utslagsröst i rådet.

Vad är Notarius publicus uppgift?

 • Se till att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare
 • Årligen rapportera om stadens finansiella situation. 
 • Tillsätta/avsätta rådsmedlemmar baserat på antal röster samt föra register över vilka personer som stödjer respektive rådsmedlem.

Vad är rådets uppgift?

 • Stifta de lagar som gäller i Slow River
 • Besluta om lokala skattesatser
 • Utse domare och åklagare
 • I undantagsfall avsätta rådsmedlemmar i enlighet med rådets stadgar