Trygghet oCH LIKabehandling


Likabehandling

På Död mans hand ska alla känna sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation (med reservation för brist på tillgänglighetsanpassning), sexuell läggning och ålder.

För information om hur vi ser på kränkande spel och hur vilka regler du som lajvare har att förhålla sig till se avsnittet om Könsroller och diskriminering.

Trygghet

Död mans hand ska vara ett tryggt lajv för alla deltagare. Känner man sig det minsta otrygg eller känner obehag över något som inträffat vill vi helst att ni vänder er till någon av oss arrangörer. Det är vi som ansvarar för tryggheten och vi som tar disciplinära beslut mot personer som bryter mot lajvets förhållningsregler eller Svea Rikes lag. Ibland kan det dock finnas skäl att man inte vill vända sig till en arrangör. Därför har vi funktionen med trygghetsvärdar.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna fungerar som en länk mellan arrangör och deltagare. Finns det något som du upplever som otryggt men som du inte kan eller vill prata med arrangörerna om kan du vända dig till trygghetsvärdarna. Dessa ska även erbjuda en plats att sova på om du av någon anledning inte vill sova i det hus du tilldelats. Du ska aldrig behöva känna dig otrygg där du sover. En trygghetsvärd ska vara en person som inger förtroende och ska inte vara knuten till arrangörsgruppen. Trygghetsvärdar ska inte heller ha en roll som innebär att de själva riskerar att utsätta andra för otryggt spel, t ex genom att deras karaktärer agerar våldsamt eller på annat sätt hotfullt. Vi arbetar för att ha ett in-lajv-system som underlättar kontakten med trygghetsvärdarna.

Riktlinjer

Att lajva innebär att visa respekt för sina med-lajvare. Vi har alla ett ansvar för att göra Död mans hand till en välkomnande miljö. Vi ber därför er att följa dessa riktlinjer:

·   Svea Rikes lag gäller på lajvet. Alla former av brott kommer att polisanmälas.

·   Lyssna på vad dina medspelare säger och respektera deras gränser. Om din medspelare säger att du går över deras gräns; respektera detta

·   Om du vet att du har svårt att läsa av sociala koder, ta det säkra före det osäkra och undvik situationer som kan skapa missförstånd.

·   Var mottaglig för feedback. Blir du ombedd att sluta/tagga ner eller liknande, försök att inte brusa upp och gå i försvar. Lyssna och ta in.

·   Att flörta är ok, men detta förutsätter att båda personer är med på detta. Allt annat än ett ja är ett nej.

Om du utsätts för kränkande beteende

Lita på dina känslor. Om du känner dig obekväm och utsatt för ett beteende som inte är acceptabelt mot din person så är det inte okej. Använd något av våra kod-ord (se nedan) om du upplever situationen obekväm. Om inte detta hjälper: gå därifrån! Du kan också när som helst bryta spelet om du känner dig att du inte har kontroll över situationen. Detta gäller även om någon spelar på förtryck som går emot våra riktlinjer gällande könsroller och diskriminering.

Vad händer sedan?

Det bästa är alltid om du kan lösa situationen med den som du upplever spelat på ett kränkande sätt. Personen kan ha agerat utifrån okunnighet och inte utifrån ett syfte att skada. Om du inte känner dig bekväm med att själv tala med personen som åsamkar dig obehag, försök att ta dig ur den omedelbara situationen. Ta dig till en tryggare plats. Påkalla hjälp från människor omkring dig om situationen kräver det.

Vi arrangörer eller trygghetsvärdarna kommer prata med dig och komma överens om hur vi ska agera tillsammans med dig. Om någon uppträder på ett sätt som bryter mot våra regler förbehåller vi oss rätten att varna, avvisa eller stänga av personen från lajvet. Om du får en varning bör du vara väldigt aktsam över hur du agerar så du inte riskerar att avvisas från lajvet.

Om du ser något hända?

Om du kan, gå mellan förövaren och offer. Prata med den person som är utsatt och hjälp denne därifrån om hen önskar det.

Lyssna på personen som är utsatt. Om hen vill ha hjälp att komma i kontakt med trygghetsvärd eller arrangörer, hjälp till med det. Om hen vill att du stannar hos hen en stund, stanna. Om hen vill bli lämnad ensam, gå.

Ge dig inte in i situationen mer än nödvändigt. Konfrontera inte förövaren om inte situationen kräver det. Det är trygghetsvärdarnas och arrangörernas uppdrag.

Kodord

Vi använder oss av färgkoderna grönt, gult, rött och svart. Spelar du i en tuff situation (t ex med fysiskt våld eller ett gräl) kan du använda dessa ord gentemot din motspelare. 

Grönt
Jag vill att du spelar ännu hårdare (fysiskt eller verbalt)”

Gult
Du håller en bra nivå. Fortsätt så”

Rött
Du har gått över min gräns. Lugna ner dig!”

Svart
“Bryt” 

Detta kodord kan du använda om din motspelare inte lugnat ner sitt spel trots att du använt kodordet rött eller om du på annat sätt känner dig otrygg i situationen. Din motspelare ska då helt bryta spelet. Om hen inte gör det så gå därifrån eller bryt spelet (se “Om du utsätts för kränkande beteende” ovan).