Alla inlägg av Per Bodin

Makten i Slow River

Rådet har ett minimiantal och ett maxantal och består alltså av minst 2 upp till 5 rådsmedlemmar som var och en erhåller kompensation för sitt arbete. När tillräckligt många rådsmedlemmar tillsats är rådet aktivt. När maxantalet har nåtts är rådet fullt. För att bli medlem i rådet krävs minst 9 skriftliga röster från röstberättigade i Slow River. Dessa röster lämnas till notarius publicus (arr-funktion). Ifall en person vill bli medlem i rådet, men rådet är ”fullt” anmäler denne detta till notarius publicus. Denna person måste då ha fler underskrifter än den som har minst antal av de sittande. När tillräckligt med namn samlats in blir den personen direkt medlem i rådet och den med minst antal röster utesluts. Den person med minst antal skriftliga röster blir då av med sin post. I det fall det finns mer än en person som har minst antal röster beslutas vem som ska avsättas under nästkommande rådsmöte. Skulle någon förlora en röst och därmed inte ha nog med röster för att få sitta i rådet, blir man av med sin plats i rådet. Alla har rätt att när som helst ändra vem man stödjer ska sitta i rådet. Man får bara stödja en person i rådet åt gången.

Rådet får endast sammanträda direkt efter avslutad allmän gudstjänst och varje möte får högst ta en timme. Borgmästaren är normalt inte medlem i Rådet, men kallas till rådsmötet ifall antalet tillgängliga medlemmar är jämna i antalet. Ifall rådet ej kan enas har borgmästaren utslagsröst.

Vad är borgmästarens uppgift?

 • Utse sheriffen och anställa andra personer som kan behövas.
 • Exekvera beslut från delstatssenaten
 • Har rätt att fatta egna exekutiva beslut men måste få stöd av rådet för att lagar ska gälla
 • Kan ha en utslagsröst i rådet.

Vad är Notarius publicus uppgift?

 • Se till att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare
 • Årligen rapportera om stadens finansiella situation.
 • Tillsätta/avsätta rådsmedlemmar baserat på antal röster samt föra register över vilka personer som stödjer respektive rådsmedlem.

Vad är rådets uppgift?

 • Stifta de lagar som gäller i Slow River
 • Besluta om lokala skattesatser
 • Utse domare och åklagare
 • I undantagsfall avsätta rådsmedlemmar i enlighet med rådets stadgar

Begravningsbyrå Chester

För den sista resan, din andes ska få frid och det hjälper vi till med.

För dina efterlevande kan vi erbjuda dig testamente, och om du så behagar,
får dina släktingar det du efterlämnar. 

Vi tänker på dig och livet efter, hjälper din ande att fritt gå vidare. 
Ge de du efterlämnar frid och dina ägodelar, eller om du vill ge bort det
till nån annan. Valet är ditt. Vi tar bara 10% av värdet i avgift. Billigast i Slow River

Kom och ordna din sista resa, testamente kan skrivas om det önskas.
Din andes frid är viktig, vi vill dig det bästa.      

Banken

I år har vi en bank! 

The McEwans har startat en bank.

De har massor med pengar och de lockar ju till sig allsköns folk


Och ärligt talat. Banker är till för att rånas!

Gör upp planer och skumraskaffärer. Lova gärna bort pengarna innan ni ens hunnit lägga upp en ritning för hur rånet skall gå till. Sprid ut att ni behöver folk för att råna banken. Ni kommer förmodligen bli rånade i sin tur efteråt men det är ju smällar man får ta, eller hur?

Självklart räknar de som spelar bank med att rånas. De har idéer för att skapa roligt spel kring detta. Var alltså lyhörda för spelutveckling istället för att försöka vinna lajvet. De räknar med att överleva lajvet så försök vara lite intelligenta i ert tänk kring rånet så får alla spelupplevelser under hela helgen.