Världen

Vi befinner oss i den amerikanska västern. Det är en värld där lag och ordning finns till viss del men som i stort också är ett laglöst land. Platsen vi befinner oss i är fiktiv och världen omkring den också. Lajvet försöker vare sig återskapa en faktisk plats eller en faktisk tid. Årtalen är mest till för att man ska veta ungefär hur världen ser ut i övrigt och som stöd för spelarna när man skapar sina karaktärer. Och platsen är den fiktiva byn Slow River, i den fiktiva delstaten Minnekapi.

Tid

För att räkna ut vilket år det är så tar man det verkliga årtalet minus 155 för att få fram vilket år det är på lajvet.

Tex: 2023-155= 1868

Obs, att historiska händelser behöver inte alls ske eller hända i rätt ordning.

Minnekapi

Ordet Minnekapi kommer från indianstammen Lakota och betyder många historier. Jämför med ordet Minnesota som betyder många floder.

Karta över delstaten Minnekapi och närliggande territorier, delstater och neutrala områden.

Karta över Förenta staterna, delstater och territorier samt konfederationen och anknytna områden. Minnekapi syns norr om Texas.

Geografi

Gränser
Delstaten Minnekapi gränsar i väster till Colorado, i öster till Kansas och i norr till Nebraska. I söder ligger ett neutralt område samt ett indianterritorium, som sedermera ska bli Oklahoma, söder om dessa områden ligger Texas. Minnekapi har också gräns till New Mexico i söder. Se karta.
Städer
Minnekapi’s huvudstad är Junk City och är den största staden i delstaten. Junk City ligger i den södra delen av Minnekapi.  Utöver Junk County, där Junk City såväl som Slow River är belägna, finns två andra Countyn.

Järnvägen
Den första transkontinentala järnvägen passerar genom delstatens norra delar och förbinder San Fransisco med Chicago. Den rakaste sträckningen skulle leda järnvägen förbi Slow River, men den delen blev struken pga en marktvist öster om Slow River. En sträckning som förbinder Junk City med den transkontinentala järnvägen har byggts klart och passerar utanför Slow River. Den stationsbyggnad som byggdes vid spåret har vid ett flertal tillfällen bränts ner och till slut tröttnade man på att bygga upp den igen. Tåget stannar därför inte längre i Slow River.

Fort i delstaten
I Norra delen av delstaten ligger ett U.S Fort: Silver Hills. Detta blev hårt ansatt under kriget och är i stort behov av renovering. I södra delen vid gränsen ligger resterna av konfederationsfortet Black Lake. Ett par miles utanför Junk City ligger fängelsefortet Minnekapi Penitentiary.

Civilt styre

Säte
Delstatens styre har sitt säte i Junk City och består av en guvenör,  en US Marshal, en Secretary/vice guvernör, en överåklagare samt en högsta domstol med tre domare som också ambulerar runt i delstaten och tar upp överklaganden. Alla ovanstående ämbeten tillsätts av förenta staternas president och de tillsätter i sin tur sina underordnade. Delstatens lagar stiftas av Minnekapi State Legislature, ett tvåkammarparlament som tillsätts via lokala val. Lokala lagar som gäller inom en stads gränser, stiftas ofta av Borgmästare, Sheriff eller ett Town Council, eller i samråd mellan dessa. Det är inte ovanligt att borgmästare väljer att låta Sheriffen själv stifta lagar, för att snabbt och enkelt stävja upplevda problem.
För att hålla en rättegång krävs en domare, åklagare samt försvarsadvokat samt en jury på minst tre hedervärda samhällsmedborgare. En oenig jury kan fälla med två tredjedelars majoritet.

Makten i Slow River
Borgmästare utses av guvernören eller via val. Denne ska se till att det finns en lagman i staden, att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare, till exempel så att det är klart var Sheriffens jurisdiktion och stadens lagar börjar och slutar gälla. Borgmästaren ska också rapportera stadens finansiella situation samt kunna uppvisa en taxeringslista över stadens näringsidkare och vilka summor som ska erläggas. Om borgmästaren inte sköter dessa åligganden kan denne bli fråntagen sitt ämbete och om borgmästaren berikat sig själv på stadens bekostnad kan det även bli fråga om böter eller fängelse.


Delstatens högste lagman, eller dennes biträdande, skall minst en gång om året göra besök i delstatens olika delar, för att godkänna stadssheriff, betala ut arvoden samt ersätta väldokumenterade utgifter, inhämta information samt erhålla markskatt.

Rådet har ett minimiantal och ett maxantal och består alltså av minst 2 upp till 5 rådsmedlemmar som var och en erhåller kompensation för sitt arbete. När tillräckligt många rådsmedlemmar tillsats är rådet aktivt. När maxantalet har nåtts är rådet fullt. För att bli medlem i rådet krävs minst 9 skriftliga röster från röstberättigade i Slow River. Dessa röster lämnas till notarius publicus (arr-funktion). Ifall en person vill bli medlem i rådet, men rådet är ”fullt” anmäler denne detta till notarius publicus. Denna person måste då ha fler underskrifter än den som har minst antal av de sittande. När tillräckligt med namn samlats in blir den personen direkt medlem i rådet och den med minst antal röster utesluts. Den person med minst antal skriftliga röster blir då av med sin post. I det fall det finns mer än en person som har minst antal röster beslutas vem som ska avsättas under nästkommande rådsmöte. Skulle någon förlora en röst och därmed inte ha nog med röster för att få sitta i rådet, blir man av med sin plats i rådet. Alla har rätt att när som helst ändra vem man stödjer ska sitta i rådet. Man får bara stödja en person i rådet åt gången.

Rådet får endast sammanträda direkt efter avslutad allmän gudstjänst och varje möte får högst ta en timme. Borgmästaren är normalt inte medlem i Rådet, men kallas till rådsmötet ifall antalet tillgängliga medlemmar är jämna i antalet. Ifall rådet ej kan enas har borgmästaren utslagsröst.

Vad är borgmästarens uppgift?

 • Utse sheriffen och anställa andra personer som kan behövas.
 • Exekvera beslut från delstatssenaten
 • Har rätt att fatta egna exekutiva beslut men måste få stöd av rådet för att lagar ska gälla
 • Kan ha en utslagsröst i rådet.

Vad är Notarius publicus uppgift?

 • Se till att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare
 • Årligen rapportera om stadens finansiella situation.
 • Tillsätta/avsätta rådsmedlemmar baserat på antal röster samt föra register över vilka personer som stödjer respektive rådsmedlem.

Vad är rådets uppgift?

 • Stifta de lagar som gäller i Slow River
 • Besluta om lokala skattesatser
 • Utse domare och åklagare
 • I undantagsfall avsätta rådsmedlemmar i enlighet med rådets stadgar

Polisväsende

Marshal
Högsta chef för polismakten i Minnekapi är U.S. Marshal, som i sin tur tillsätter Deputy U.S. Marshals. Marshals har befogenhet att verka i hela delstaten och även utanför det. De kan svära in uppbåd och har på det stora hela väldigt långtgående befogenheter.

County
Delstaten är indelat i tre Countyn, som har sina egna Sheriffer med jurisdiktion i sitt eget county. Dessa tillsätts av delstatens Marshal. I praktiken är en Dpty Marshal Countysheriffens närmste Chef. Utöver det har mindre städer och hålor sin egen Sheriff, stadssheriffen. Denne tillsätts av Borgmästare eller Town Council.
En Countysheriff kan tillfälligt stänga av borgmästare och tillsätta en ny i väntan på utredning eller tills dess Guvenören väljer att tillsätta en ny borgmästare. Men sheriffen kan komma att straffas, om utredningen visar att avstängningen var obefogad.

Minnekapi Rangers
Minnekapi rangers är ett paramillitärt polisväsende som verkat runt om i delstaten sedan 1865. De har jurisdiktion att agera mot de som begår brott som riskerar stabiliteten i delstaten, till exempel tåg och dilligensrån, boskapstjuvar, och guerilla-verksamhet.

Samhällsklasser

Högstatus
Du tillhör överklassen, och är egentligen lite för fin för den här hålan. Men du har säkert en bra anledning att vara här, som t ex en spekulerande släkting, intresse för indiansituationen, hög ställning i armen, etc. (Vi kommer att begränsa antalet nya överklasskaraktärer för att behålla känslan av en kåkstad i västern.)

Du behöver inte oroa dig för att inte ha mat på bordet. Dock räknas du som ett tacksamt rånoffer, såvida du inte arrangerar ett livgarde.

Medelklass
Du har så att du klarar dig. Du kanske inte måste arbeta dag för dag, och är säkert specialist inom något område, vare sig det är handel, jordbruk, gruvägande eller författande. Slow River är en billig trakt att leva i, och du kanske har familj eller hör till bygdens mer välbeställda medborgare.

Arbetare
Du kan sällan äta dig mätt, och sliter hårt för en ovärdig lön. Förmodligen hankar du dig fram på ströjobb som rallare, guldgrävare, eller dräng på en av byns gårdar. Du kanske har vandrat dit från en annan håla, eller varit känd bland byborna ett tag. Du har oftast inte mycket till ägodelar eller familj att försvara, så du har väldigt lite att förlora om du skulle behöva ta till brott. Speciellt inte nu när laglösheten härjar i Slow River.